زمین کشاورزی عربستان

زمین کشاورزی دایره ای شکل

کشاورزی در عربستان

کشور عربستان سعودی در منطقه ای گرم و خشک واقع شده است و فصل بارش در آن بسیار کوتاه است . این کشور تابستانهای گرم و طولانی و زمستانهای معتدل دارد با این وجود کشور عربستان از سال ۲۰۰۸ به موفقیت هایی در زمینه توسعه کشاورزی با استفاده از روش های بهینه در آبیاری دست یافته است . شکل زمین در اکثر نقاط این کشور به شکل دایره ای با قطر ۲۰۰ الی ۸۰۰ متر است .

محصولات کشاورزی عربستان عمدتا گندم – ذرت و یونجه است. آب مورد نیاز از طریق حفر چاه های عمیق و استفاده از سفره های زیرزمینی تامین می شود و روش آبیاری ، روش آبیاری گردان می باشد .

شکل زمینهای کشاورزی از فضا