دسته: مطالب عمومی

مفهوم نقشه UTM

Universal Transvers Mercator  به اختصار (UTM) سیستمی برای اختصاص مختصات به مکانهای روی سطح زمین است ( مختصات مکانی ).نوعی سیستم تصویر است که در ترسیم نقشه بکار می رود و از دستگاه مختصات...