برچسب: نژادهای مختلف دام

پرورش گاو شیری و گوشتی

هزاران سال است که جزیی از کارهای روزانه هر کشاورز محسوب می شود انسان برای حفظ و نگهداری و تغذیه آنها از فراورده های گوناگون کشاورزی استفاده می کند انسان نخستین با شکار حیوانات...