تهیه نقشه UTM

Universal Transvers Mercator  به اختصار (UTM)

سیستمی برای اختصاص مختصات به مکانهای روی سطح زمین است ( مختصات مکانی ).

نوعی سیستم تصویر است که در ترسیم نقشه بکار می رود و از دستگاه مختصات دکارتی دوبعدی ( GPS ) جهت مشخص نمودن موقعیت بر روی زمین بهره می گیرد مانند روش سنتی طول و عرض جغرافیایی ، یک نمایش موقعیت افقی است به این معنی که ارتفاع را نادیده گرفته و زمین را بعنوان یک بیضی کامل در نظر می گیرد . با این حال از نظر جغرافیایی / طول جغرافیایی جهانی متفاوت است زیرا زمین را به ۶۰ منطقه تقسیم می کند و هر منطقه ۶ درجه جغرافیایی را پوشش می دهد که هر کدام دارای یک نصف النهار مرکزی و عرض صفر درجه می باشند . در مجموع ۳۶۰ درجه جغرافیایی می شود که هر کدام را بعنوان پایه در نظر می گیرد. UTM از شمال به جنوب از عرض شمالی تا عرض جنوبی امتداد می یابد .مشخص کردن موقعیت مکانی به معنای مشخص کردن مختصات x وy در صفحه مختصات می باشد. این پارامترها بر اساس کشورها و مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت می باشد.

این سامانه توسط ارتش ایالات متحده آمریکا ساخته شده است که از اویل دهه ۱۹۴۰ میلادی آغاز شده است . با این وجود مجموعه ای از عکسهای هوایی موجود در آرشیو بخش نظامی فدرال آلمان نازی که ظاهرا از سال ۱۹۴۳ – ۱۹۴۴ قدمت دارد و دارای شبکه UTMREF است که به دنبال آن از حروف و ارقام شبکه تهیه می شود و مطابق با Mercator عرضی پیش بینی شده است . از سال ۱۹۴۷ به بعد ارتش آمریکا سیستمی بسیار مشابه را بکار گرفت .

طول و عرض جغرافیایی قاره اروپا

قبل از توسعه سیستم های مختصات جهانی Mercator ، چندین کشور اروپایی با نقشه برداری از قلمرو خود در دوره بین دو جنگ جهانی ابزار نقشه های سازه مبتنی بر شبکه جغرافیایی را نشان دادند.

طرح ریزی عرضی Mercator نوعی ترسیم استوانه ای نقشه است که توسط  جغرافیدان و نقشه بردار فلاندری

( مردمانی هلندی زبان که پیشتر در نیمه شمالی بلژیک ساکن بودند ) در سال ۱۵۷۰ ساخته شده است.